Home Praktijk 2.0 Bekostiging e-health
Bekostiging e-health

Operis krijg regelmatig vragen over de bekostiging van e-health. Onderstaand een notitie van het College voor zorgverzekeringen.

Wanneer is e-health verzekerde zorg?

Algemeen geldt dat als bestaande, al verzekerde zorg in een e-healthvorm aangeboden wordt, die zorg verzekerde zorg blijft als de samenstelling  en de effectiviteit  ervan niet   wezenlijk wijzigen ten opzichte van de oorspronkelijke zorg. Het omgekeerde geldt ook: zorg die in de oorspronkelijke vorm geen verzekerde zorg was, zal dat ook niet zijn als zij in de vorm van e-health wordt aangeboden.  

Wie beoordeelt of er alleen sprake is van een wijziging in aanbiedingsvorm?

E-healthtoepassingen zijn meestal andere aanbiedingsvormen van al bestaande zorg.  De beoordeling of het bij specifieke e-health-interventies inderdaad alleen om een andere aanbiedingsvorm gaat, ligt bij de zorgverzekeraar. Omdat het CVZ e-health in eerste instantie beschouwt als een andere aanbiedingsvorm (hoe) van te verzekeren zorg, gaat het CVZ ervan uit dat de zorg blijft voldoen aan gestelde voorwaarden. De e-healthtoepassing vatten we dus op als een variant van al verzekerde effectieve zorg die niet op voorhand opnieuw beoordeeld hoeft te worden door het CVZ. Het CVZ gaat doorgaans pas over tot beoordeling van zorg als er duidelijke aanwijzingen zijn  (bijvoorbeeld van zorgverzekeraars of zorgaanbieders) dat de inhoud van de zorg in het geding is .  

Waarom deze verantwoordelijkheidsverdeling tussen veldpartijen en het CVZ?

De gescheiden verantwoordelijkheid tussen het CVZ als pakketbeheerder en de zorgverzekeraars is vastgelegd in de Zvw. Daarin is namelijk geregeld dat de pakketbeheerder verantwoordelijk is voor het wat (inhoud, omvang) en het wanneer (effectiviteit naar indicaties) van de zorg, en de zorgverzekeraars voor hoe (waar en door wie) die zorg wordt verleend. Het doel ervan is zorgverzekeraars meer vrijheden te geven zich te onderscheiden op prijs en kwaliteit waarmee de doelmatigheid van de zorg kan worden vergroot.  

Hoe is de bekostiging van ehealthtoepassingen geregeld?

Als een e-healthtoepassing onderdeel van de verzekerde zorg is, is het vervolgens de vraag of en op welke wijze dat bekostigd kan worden. De NZa, verantwoordelijk voor de bekostiging van de zorg, kan dit regelen via prestaties en/of tarieven. Op hoofdlijnen lichten we bestaande mogelijkheden voor de bekostiging van e-health toe.  Binnen de eerstelijnszorg zijn er diverse mogelijkheden voor de bekostiging van zorg met toepassing van e-health (zo zijn er bijvoorbeeld aparte tarieven voor emailconsulten bij de meeste eerstelijns zorgaanbieders of voor een internet behandel traject bij de eerstelijns GGZ). Tevens gaat de NZa per 1 januari 2012 vrije prestaties invoeren voor eerstelijnszorg waarvoor vrije tarieven gelden; partijen hebben hierbinnen ruimte om afspraken over e-health te maken.

  • In de tweede lijn biedt de DBC-systematiek in meer (GGZ) of mindere mate (somatische zorg) ruimte aan partijen om afspraken over e-health te maken.
  • Binnen de extramurale AWBZ kan zorg op afstand vanaf 1 januari 2012 structureel gefinancierd worden via de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2012.

De NZa streeft bij de bekostiging van innovatieve zorg zoals e-health, naar een flexibele structuur, zodat zorgaanbieders en zorgverzekeraars in hun onderlinge afspraken de bekostiging kunnen regelen zonder dat voortdurend aanpassingen van de bekostigingsstructuur nodig zijn. Omdat dit nog niet in alle sectoren is gerealiseerd kunnen partijen voor nieuwe zorgprestaties gebruik maken van de beleidsregel Innovatie indien de huidige bekostigingsstructuur onvoldoende ruimte biedt.